Uddannelser til arbejdsmarkedet
Man - torsdag 8.00 - 15.00
Onsdag 8.00 - 13.00
Fredag 8.00 - 14.00
Om AMU Hoverdal » Gennemsigtighed og åbenhed » Udbudspolitik

 

AMU Hoverdal

Udbudspolitik for erhvervsrettet

voksen- og efteruddannelse

2018

 

Formål
AMU Hoverdals udbudspolitik har det formål at informere brugere, samarbejdspartnere og Undervisningsministeriet om, hvilke politikker, der ligger til grund for vores udbud af uddannelser. Strukturen og udviklingen på arbejdsmarkedet er sammen med de centrale, politiske rammeudmeldinger, virksomhedernes efterspørgsel bestemmende for de kurser og uddannelser, der udbydes på AMU Hoverdal.
Udbudspolitik for AMU Hoverdals erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse er resultatet af afgørelser/udmeldinger fra Undervisningsministeriet.
Aftalemodellen er en fortsættelse af den i 2004 introducerede aftalemodel for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE-området). Modellen blev indført efter drøftelser med REVE og skoleforeningerne.
Aftalemodellen indebærer, at alle institutionerne tildeles et max-budgetmål for det kommende kalenderår. Dette mål må ikke overskrides.
Udbudspolitikken skal sikre:

 • at virksomhederne får tilført de nødvendige kompetencer, der resulterer i, at de når deres mål på kort og på lang sigt
 • at medarbejderne er fagligt fleksible i forhold til
 • at kunne fastholde deres job, når indholdet ændres
 • at kan varetage nye jobfunktioner
 • at kunne sikre sig et nyt, helt andet arbejde 

AMU Hoverdals udbud
AMU Hoverdal er organiseret regionalt og landsdækkende på områder, hvor centret besidder faglige spidskompetencer og ekspertiser. I den forbindelse er det vigtigt for skolen at vinde forståelse for, at produkt-, proces- og kvalifikationsudvikling ses i en sammenhæng.
AMU Hoverdals udbud består af 3 kompetenceområder, der servicerer erhvervslivet regionalt og landsdækkende i forhold til specialerne inden for en række brancheområder.
Her uddannes medarbejdere, ledere og selvstændige med henblik på at udvikle deres faglige, almene og personlige kompetencer. Skolen har en meget bred virksomhedskontakt inden for kompetenceområderne.
 

Planlægningscyklus for udbudspolitik på EVE-området
Problemformulering          
Udbudspolitikken skal medvirke til at udvikle og professionalisere institutionens beslutningsgrundlag for dimensionering og tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteten på EVE-området.
I takt med at der til stadighed sker ændringer, er der behov for med større sikkerhed at kunne planlægge og dimensionere det kommende års uddannelsesaktiviteter.

Fornyelse                          
Fornyelsen af udbuddet af uddannelser vil som hovedregel skulle ske som en kontinuerlig proces, da behovene ikke ændrer sig grundlæggende fra år til år. Opgaven består i at sikre, at fornyelsen kommer til at afspejle den udvikling, som AMU Hoverdal i et strategisk perspektiv vil være bedst tjent med.

Barrierer for fornyelse      
Der er som udgangspunkt mange elementer, der skal indgå i overvejelserne ved planlægning og dimensionering af udbud. Hensynet til et godt forretningsområde på kort sigt, hensynet til de eksisterende lærerkræfter, hensynet til eksisterende undervisningsudstyr og de fysiske rammer.
Ovenstående er elementer, der naturligt må indgå i udbudsgrundlaget. Men samtidig er det elementer, som ikke alene må være styrende for fastlæggelsen af AMU Hoverdals strategi og planer på længere sigt.

Strategiske perspektiver  
Det er udbudsplanens mål at styrke og udvikle beslutningsgrundlaget på de områder, som har et mere langsigtet og strategisk perspektiv for AMU Hoverdal.
Planen skal medvirke til at forbedre beslutningsgrundlaget for planlægningen af EVE-aktivitet på kort sigt, men samtidig opbygge en større grad af sammenhæng, mellem det korte sigt og institutionens overvejelser på længere sigt.
 

Udbudsplanlægning
Behovsvurdering              
Behovsvurderingen er kun et blandt flere elementer, der indgår i planlægningen. Behovsvurderingen må derfor ses i sammenhæng med en række andre elementer, hvoraf eksempelvis kan nævnes institutionens strategi, sammensætning af lærerstaben, undervisningsudstyr og fysiske rammer, den praktiske tilrettelæggelse osv.

Afvejning af hensyn           
På den ene side skal der planlægges ud fra et rentabilitetssynspunkt - aktiviteterne skal hænge sammen økonomisk. På den anden side skal der planlægges ud fra hensynet til den arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger for EVE herunder de særlige krav, der gælder for udbud inden for rammerne af de fælles kompetencebeskrivelser.
På den ene side skal der tilvejebringes et beslutningsgrundlag, som muliggør en egentlig planlægning. Det er planlægning, der muliggør den optimale kapacitetsudnyttelse af udstyr og lærerkræfter. På den anden side skal planlægningen være så fleksibel, at den er i stand til at håndtere ændringer i kursusbehov, som f.eks. afmeldinger af allerede planlagte forløb, akutte kursusbehov blandt virksomheder, medarbejdere eller ledige.
 

Planlægningsforløb
Planlægningsforløbet
Planlægningsforløbet vil være en vedvarende og stadig gentaget proces.
Skabelonen for AMU Hoverdals planlægningsproces kan samles under overskrifterne:

 • Behovsvurdering
 • Strategi
 • Aktivitetsplanlægning
 • Gennemførelse
 • Opfølgning

Den årlige planlægningsproces vil ofte tidsmæssigt følge det forløb, som er skitseret i rækkefølgen af disse overskrifter. Men der skal til stadighed være et samspil mellem de enkelte elementer i forløbet.


Behovsvurdering
Behovsvurderingen sker bl.a. på grundlag af evaluering og vurdering af de realiserede aktiviteter og forholdet mellem realiserede aktiviteter og forventede aktiviteter.
I vurderingen indgår endvidere indsamling og bearbejdning af viden om mulige fremtidige behov, eks. gennem virksomhedskontakt.


Strategi
De strategiske overvejelser skal gå på afvejning af en række hensyn, for eksempel:

 • hvor stor AMU Hoverdal er i dag - og hvor vil vi hen
 • hvordan afvejes rentabilitetshensynet og de arbejds- og uddannelsespolitiske målsætninger for EVE mod hinanden
 • hvad er Hoverdals stærke og svage sider
 • hvor er der rammer i form af lærerkræfter, udstyr og bygninger og hvor ønsker vi at ændre på disse rammer

 

Aktivitetsplanlægning
I aktivitetsplanlægningen kombineres vurderingen af behov og de strategiske overvejelser sammen med Hoverdals ressourcer i form af medarbejdere, udstyr og fysiske rammer til en egentlig plan for årets aktivitet.


Gennemførelse
Under gennemførelsen sker der alene en løbende tilpasning af de planlagte aktiviteter, som aflysninger af planlagt aktivitet, nye og akutte behov m.v. giver anledning til.


Opfølgning
I opfølgningen ligger der en indsamling af oplysninger om, og en vurdering af, hvad der er forløbet som planlagt, og hvad der ikke er gået som forventet. Hvad betyder det for de strategiske overvejelser og vurderinger af de fremtidige behov. Samspillet mellem behovsvurdering, planlægning og opfølgning er centralt for AMU Hoverdals udbudspolitik – set i lyset af aftalemodellen.
AMU Hoverdal planlægger og gennemfører aktiviteten med stor usikkerhed. Den omverden, der planlægges i forhold til, er under konstante forandringer.
I de senere år har den største usikkerhed knyttet sig til de politiske beslutninger, som har haft afgørende betydning for planlægningen. Ofte har der været tale om beslutninger eller ændringer, som er blevet gennemført med forholdsvis kort varsel.
Men der planlægges også til et arbejdsmarked, som i de senere år har været præget af store forandringer.
Det betyder imidlertid ikke, at det ikke har noget formål at foretage nogen planlægning. Men det understreger, at der altid vil være knyttet en stor usikkerhed til en række af de forudsætninger, der lægges ind i planlægningen.
 

AMU Hoverdal udbudspolitik for 2018
AMU Hoverdal har en branche-/udbudsprofil som er afhængig af aktiviteter placeret på forholdsvis få brancher/uddannelsesområder. Fordelingen af aktiviteten på uddannelsesområder er vist grafisk efterfølgende for de FKB-er institutionen er godkendt til at udbyde.

Institutionen vil fortsætte med at udbygge og videreudvikle den eksisterende udbudsflade som hidtil. Kursusaktiviteten vil fortsat bygge på de kompetencegivende kurser, hvortil der er et myndighedskrav. Vi vil fortsat satse på de små brancheområder med et begrænset elevgrundlag, hvor der er behov for et landsdels- og landsdækkende udbud.

Den branche-/udbudsprofil, som har været kendetegnet for 2017, videreføres i 2018.
Virksomhederne/kunderne er en ligeværdig blanding af små, mellemstore og store virksomheder.
Aktiviteten bygger for langt størstedelen på kompetencegivende kurser, hvortil der er et myndighedskrav. Intet tyder på, at der vil ske forandringer i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet.

Institutionens årlige gennemførte aktivitet svarer stort set til den planlagte forventede efterspørgsel på EVE-området.
Der samarbejdes lokalt, regionalt og landsdækkende for alle de aktiviteter, som Hoverdal er godkendt til at udbyde. 
 

Statistiske oplysninger i behovsvurderingen
Aktivitetsoversigt             
AMU Hoverdals aktivitet (elevtal) har gennem de seneste år været vigende. Der forventes ikke en øget aktivitet inden for institutionens kompetenceområder, i forhold til realiseret 2017

Afdækning af Uddannelsesbehov                
Som tidligere beskrevet gennemføres behovsvurderingen ikke som en isoleret proces. Den er et led i en større helhed – en fortløbende proces – hvor erfaringer løbende er opsamlet ved refleksioner på udviklingen, der skal bidrage til at sikre behovsvurderingerne, kvalitet samt til at overvåge uddannelses- og udviklingsindsatsen.

Individniveau
Deltagerne/kursisterne bruges som informationskilde vedr. deres uddannelsesbehov såvel før, under og efter uddannelsesaktiviteten.

Virksomhedsniveau          
Henvendelse til enkeltpersoner eller grupper af personer inden for målgruppen ansat i en virksomhed samt virksomhedens kontaktperson indgår tillige som et væsentligt element til afdækning af uddannelsesbehovet.

Politiske initiativer           
Politiske initiativer kan påvirke behovet for uddannelse på EVE-området.

Myndighedskrav               
Til udførelse af en række arbejdsfunktioner kan være betingelser, f.eks. i form af kendskab til en bestemt viden og visse færdigheder, som kræves dokumenteret gennem udstedelse af certifikat og autorisation. Dette er tilfældet inden for en række af AMU Hoverdals kompetenceområder, men kan ikke betragtes som noget statisk, idet krave kan undergå forandringer og nye kan komme til. Således kan der opstå uddannelsesbehov, der skal indgå i behovsvurderingen.
 

Udbud af AMU-uddannelser på EVE-området 2018 
Det forventede uddannelsesbehov/efterspørgsel efter arbejdsmarkedsuddannelser i det definerede udbudsområde er for 2018 på EVE-området opgjort til 48,40 årselever.

 

FKB     

OMRÅDE 

Årselever

2839    

Teori ejendomsservice  

0,50

2840     

Klimateknisk område

4,90

2803-2826     

Klimateknik og ejendomsservice

0,70

2819     

Køle/klima/varme/energi

15,34

2848  

Mobil- og tårnkran  

26,96

Aktivitet på EVE-rammen i alt

48,40


Skolesamarbejde
Skolen er en del af VEU-center Midt/Vest, som lukker ned, med udgangen af 2018.
Der er indgået samarbejdsaftale med regionale og lokale skolesamarbejder om de AMU kompetencebeskrivelser, hvor de ikke selv kan gennemføre alle mål, og hvor spydspidskompetencerne er placeret på Hoverdal.

Geografisk opland            
Udbuddet på EVE-området er uddannelsestilbud til små brancheområder med et meget lille elevgrundlag, og udbydes derfor som landsdels- og landsdækkende udbud. For nogle uddannelser gælder, at de kun gennemføres af AMU Hoverdal.

Centralt finansieret          
Der er således forventet og planlagt en aktivitet, der er lidt under niveau med den gennemførte aktivitet, finansieret af EVE-rammen i 2017.
I aktivitetsbudgettet for 2018 vil der ikke være indlagt forventninger om en stigende andel EVE finansieret aktivitet.

Institutionen vil nøje følge udviklingen på EVE-området. I tilknytning til denne opfølgning på aktivitetsudviklingen - fordelt på de fælles kompetenceplaner - vil institutionen nøje følge udviklingen og vurdere aktivitetens sammensætning og forventede udvikling i relation til indkomne behovsudmeldinger. Der vil normalt være behov for få ændringer indenfor de eksisterende rammer af den fastlagte aktivitets-/budgetrammer.

Prioritering                        
Hvis der skulle opstå en bevillingsmæssig prioriteringssituation vil retningslinjerne for prioriteringen af aktiviteterne være:
Prioritering af de uddannelsesområder, hvor der er et myndighedskrav.
Behovet inden for de landsdels-/landsdækkende aktiviteter, hvor institutionen er ene udbyder af uddannelserne.
 

Udliciteringspolitik for 2018
De uddannelsesopgaver optaget i fælles kompetencebeskrivelser, som AMU Hoverdal udbyder, er nicheområder dækkende små brancheområder, hvor der er et forholdsvist lille elevgrundlag.
Der er foretaget en gennemgang af, hvilke af de uddannelsesopgaver, institutionen forventer at gennemføre i 2018, der er egnet til udlicitering. Gennemgangen har vist, at de uddannelsesopgaver som institutionen udbyder, kræver meget store udgifter til undervisningsudstyr. Hertil kommer, som tidligere beskrevet, det forholdsvist lille elevgrundlag.                      
Ingen af institutionens uddannelsesopgaver vil som helhed være egnet til udlicitering, når der ses på:

 • omfanget af de enkelte uddannelsesaktiviteter
 • den økonomiske risiko i forbindelse med udbud
 • omkostningerne i forbindelse med drift og vedligeholdelse af undervisningsudstyret
 • målgruppens størrelse set på landsplan 

Private underleverandør
Institutionen vil i 2018 fortsætte med at inddrage private på ad-hoc basis som underleverandører på delmål i institutionens uddannelses og udviklingsopgaver optaget i fælles kompetencebeskrivelser.

Hoverdal, juni 2018

Henning G. Thorsen
Forstander

 

KONTAKT OS HERUNDER
Du er velkommen til at kontakte os på telefon
97 34 80 11
Kurser
 
Kursusplan
 
Indkvartering
 
Navn:
*
Firma:
 
E-mail:
*
Telefonnummer:
*
Evt. besked:
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Læs mere om Cookies her
AMU Hoverdal | Hoverdalvej 14 | 6971 Spjald | Tlf. 9734 8011 | hoverdal@hoverdal.dk (sikker mail)