Uddannelser til arbejdsmarkedet
Man - torsdag 8.00 - 15.00
Onsdag 8.00 - 13.00
Fredag 8.00 - 14.00
Om AMU Hoverdal » Vedtægter
 

UDGÅET!

V
edtægter

for

AMU Hoverdal

 

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1
AMU Hoverdal er en selvejende institution med hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 19 55 02 49.

Stk. 2. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen.

§ 2.
Institutionen er oprettet i årsskiftet 1944/1945 som Statens beskæftigelseslejr Hoverdal. Navnet er ændret i 1960 til Statens specialarbejderskole Hoverdal, i 1976 til Statens kursusskole Hoverdal og senest i 2005 til AMU Hoverdal.
I 1995 overgik institutionen fra at være statsinstitution til selvejende institution.

§ 3
Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Institutionens primære formål er at udbyde Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som fastsættes af undervisningsministeren.

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede foranstaltninger.

Stk. 4. Institutionens formål er endvidere at drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem) omfattet af §18, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4.
Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmerne med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1)

9 udefrakommende medlemmer:

1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern kommune

2 medlemmer, der udpeges af Dansk Industri

2 medlemmer, der udpeges af Dansk Byggeri

2 medlemmer, der udpeges af 3F

1 medlem, der udpeges af Dansk Metal

1 medlem, der udpeges af  Dansk funktionærforbund

2) 

1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 

1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør så vidt muligt have afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1 udpeges som udefra kommende medlemmer af bestyrelsen. Tilsvarende gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. 
Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.

Stk. 2. De udefra kommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelsesaktivitet.

§ 6.
Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

 

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra lederen institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteterne på kort og på langt sigt, det årlige program for institutionens virksomhed samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3. Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionen optager undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for erhvervsrettet grund-, og videreuddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra lederen beslutning om institutionens udbud af kompetencegivende uddannelse samt om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden, aktivitet, jf. §3.

§ 8.
Bestyrelsen er overfor undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltning af de statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtigelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9.
Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 11, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10.
Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog § 14, stk. 3.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for det personale, der er ansat ved institutionen.

§ 11.
Bestyrelsen antager institutionens revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af institutionslovens § 26, stk. 3, 2. pkt., og § 27 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12.
Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Stk. 2. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, om sammenlægning eller spaltning samt om institutionens nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

§ 13.
Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet, afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14.
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instruks for sit virke. Forretningsorden og instruksen skal som minimum fastlægge:

                 1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af mulighederne for delegering.

                 2)  Procedure for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.

                 3)  Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

                 4)  Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

                 5) Procedure for indhold af revisionsprotokol m.v.

                 6)  Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgetter og afvigelse herfra.

                 7)  Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

§ 15.
Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive en skriftlig beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år, forslag om det kommende års budget og planlægning af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 16.
Institutionen tegnes enten af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 17.
Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk 1, i lov om revision af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsåret afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmer afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse             

§ 18.
Tilbagekaldes undervisningsministerens godkendelse af den selvejende institution efter institutionslovens § 2, skal der ske en opløsning af institutionen.                                 

Stk. 2. Beslutning om nedlæggelse af institutionen i andre tilfælde end angivet i
stk. 1 kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af Undervisningsministeriet, jf. § 2, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelser.

Stk. 3. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 19.
Der er foretaget en opgørelse af netto formuen for AMU Hoverdal den 31. december 1993, der udgjorde i alt  0,00 kr.

Stk. 2. Der foretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom. Ved løsøre forstås inventar, udstyr, kunstgenstande og lignende.

Stk. 3. Nettoformuen opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således:

1) Den nettoformue, der er opgjort efter stk. 1, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1994 eller senere, anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af undervisningsministeren.

2) Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisningsministerens bestemmelse. 

Stk. 4. Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres.
 

Kapitel 9: Ikrafttrædelse m.v.

§ 20. 
Denne vedtægt træder i kraft ved undervisningsministerens godkendelse, der gives med virkning fra

Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden undervisningsministerens godkendelse.

Stk. 3. Den siddende bestyrelse, jf. hidtil gældende vedtægter godkendt af undervisningsministeren den 9. februar 2005, fortsætter indtil den 30. april 2010, hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts kapitel 2. Det medlem, der ifølge hidtil gældende vedtægt blev udpeget af amtsrådet i Ringkøbing Amtskommune er dog udtrådt pr. 1. januar 2007.

For tiden indtil den 30. april 2010 udpeges der dog elev- og medarbejderrepræsentanter i overensstemmelse med denne vedtægts § 4, stk. 2, nr. 2 og 3. De repræsentanter for medarbejderne og deltagerne i uddannelse af over 6. måneders varighed, der hidtil har været tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret, fratræder bestyrelsen ved udpegningen af elev- og medarbejderrepræsentanter i overensstemmelse med denne vedtægts § 4, stk. 2, nr. 1 og 2. Bestyrelsen består således af 13 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret indtil den 30. april 2010.  

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 12.december 2008 i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

 

Hans-Ole Jessen
Formand

Linda Agerbo Nielsen
Næstformand

Erling Madsen
 

 

Henning Kirkegaard

Henry Andersen

Ove Nordskov Jensen

Leif Jørgensen

Ejner Højmark

Erik Tranberg

Bent Sønderkjær Andersen

Kaj Møller Jensen

 

Godkendt i Undervisningsministeriet den 6. april 2010

 

© 2014 AMU Hoverdal

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Læs mere om Cookies her
AMU Hoverdal | Hoverdalvej 14 | 6971 Spjald | Tlf. 9734 8011 | hoverdal@hoverdal.dk (sikker mail)